Regulamin www.zrobtorebke.pl 

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem i administratorem Portalu jest firma Czargraf Usługi Introligatorskie Waldemar Popławski, o numerze NIP: 544-143-45-98, REGON: 200214396, adres: ul. Parowcowa 10B , 02-445 Warszawa, powiat Warszawa, woj. MAZOWIECKIE, zwany dalej Właścicielem.
 2. Informacje o produktach podane na Portalu są ofertą handlową i zaproszeniem do zawarcia umowy.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z portalu internetowego dostępnego pod adresem zrobtorebke.pl, zwanego dalej Portalem.

II. Sposób i zasady korzystania z Portalu

 1. Aby złożyć zamówienie, trzeba założyć konto na Portalu lub wypełnić formularz szybkiego zakupu. Należy podać aktualny adres e-mail.
 2. Wykonanie powyższych czynności oznacza wyrażenie akceptacji treści Regulaminu.
 3. Klientem Portalu może być osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, które korzystając z Portalu dokonują ZAMÓWIEŃ w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Klientem nie może być osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
 4. Właściciel podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług elektronicznych, zwłaszcza służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji, przez osoby nieuprawnione, danych przesyłanych w sieci Internet.
 5. Zabrania się:

a)    dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)    zakłócać funkcjonowanie Portalu
c)    rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam) bez zgody Właściciela,
d)    korzystać z Portalu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    korzystania z Portalu w sposób zgodny z przepisami obowiązującymi w Polsce, z tym Regulaminem, a także z przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
b)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Portalu tylko w zakresie własnego użytku.

 

III. Zawarcie Umowy handlowej

 1. Przedmiotem zawarcia Umowy handlowej są materiały oraz usługi świadczone przez Właściciela, których właściwości i zakres zostały określone przez Klienta podczas procesu zakupu.
 2. Aby tego dokonać należy wejść na stronę Portalu, dokonać wyboru produktu i jego parametrów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane komunikaty, założyć konto lub wybrać opcję „szybki zakup” oraz złożyć Zamówienie.
 3. Po kliknięciu przycisku „zamów” Klient zostanie przeniesiony na stronę „zamówienia”, gdzie może wybrać metodę wysłania pliku graficznego, metodę płatności oraz sposób dostawy, a także podać adres, na jakie ma dotrzeć przesyłka z Zamówieniem.

 4. Kliknięcie przycisku „zamów” spowoduje wygenerowanie wiadomości e-mail, która zostanie wysłana na podany w czasie rejestracji adres. Wiadomość jest propozycją zawarcia Umowy sprzedaży i zawiera podsumowanie złożonego Zamówienia, a w szczególności:


c)    przedmiot Zamówienia oraz jego numer,

d)    łączną cenę zamawianych produktów lub usług

e)    sugerowaną metodę płatności oraz dostawy,

f)     adres domyślny pod jaki Właściciel dostarczy przesyłkę i w jakim czasie


 1. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, gdy Klient dokona akceptacji wszystkich przesłanych plików graficznych oraz formy płatności za zlecenie.
 2. Akceptacja przez Klienta wszystkich przesłanych plików graficznych stanowi oświadczenie woli zawarcia z Właścicielem Umowy sprzedaży oraz dla Zleceń już opłaconych oznacza przekazanie Zlecenia do realizacji i uniemożliwia rezygnację z druku.
 3. W przypadku, gdy klient przekazuje Właścicielowi gotowy projekt graficzny, który nie wymaga sprawdzenia, akceptacja i przekazanie do realizacji następuje w chwili opłacenia projektu.
 4. Zamówienie, które nie zostało opłacone, ale nie dokonano w nim akceptacji plików, ważne jest przez 30 dni, po upływie których zostanie automatycznie usunięte z konta użytkownika.

 5. Z klientami, którzy złożyli zamówienie i je opłacili, ale nie dokonali akceptacji plików, po 30 dniach od momentu zaksięgowania płatności na koncie, skontaktuje się konsultant w celu uzgodnienia dalszego postępowania.

 6. Dokonanie płatności możliwe jest przed akceptacją plików graficznych. Właściciel wystawi fakturę niezwłocznie, lecz nie później niż
do dnia 15 następnego miesiąca od momentu zaksięgowania płatności na koncie.
 7. Zamawiający może anulować Zlecenie opłacone przelewem, ale tylko przed momentem akceptacji plików graficznych.

 8. Klientowi, który opłacił anulowane Zlecenie przelewem, Właściciel prześle zwrotnie pieniądze w ciągu 14 dni roboczych pomniejszonych o koszty administracyjne wynikające z czynności, jakie Właściciel musi podjąć aby anulować rozpoczęty proces realizacji zamówienia. Koszty wynoszą 49,20 PLN brutto. Właściciel wystawi wówczas fakturę korygującą. 


IV. Dostawa

 1. Dostawa Produktów ograniczona jest do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

 2. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich lub dostawy własnej Właściciela.
 3. Terminy oraz warunki realizacji dostaw określone są na Portalu.
 4. Klient ma obowiązek dokładnego zapoznania się z przedstawionymi na Portalu terminami dostaw. Właściciel dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie. Właściciel dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn zewnętrznych, między innymi braków w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego oraz przyczyn leżących po stronie dostawców przesyłek. Mogą również wystąpić problemy techniczne wynikające z awarii maszyn. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Właściciela względem Klienta. 

V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają: koszt obsługi Zamówienia, koszt Produktu, pakowania, transportu, opakowania i podatek VAT, o ile w opisie Produktu nie zaznaczono inaczej. Podane ceny nie zawierają kosztów dodatkowych opcji niestandardowych.
 2. Płatności można dokonać:

a)    za pomocą zintegrowanych systemów płatniczych,
b)    za pomocą przelewu bankowego,

 1. Dane osobowe Klientów dokonujących płatności poprzez system PayU są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako administratora danych (60-324 Poznań, ul. Marcelińska 90), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A.

 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 3. Dokonując zakupów na Portalu Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną.

VI. Materiały do druku

 1. Właściciel nie odpowiada za ewentualne naruszenia praw autorskich oraz treść materiałów przesłanych przez Klienta. Jeżeli jednak Zlecenie będzie zawierało treści niezgodne z prawem lub naruszające normy obyczajowe, Właściciel ma prawo odmówić jego realizacji.
 2. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za błędy merytoryczne lub ortograficzne znajdujące się w treści projektu graficznego.
 3. Materiały, które Właściciel otrzymuje od Klienta, powinny być przygotowane według instrukcji opublikowanych na Portalu.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za akceptację przez Klienta plików błędnie przygotowanych do druku i zawierających na przykład nieprawidłowe zastosowanie warstw, zadruk białym kolorem itp. W przypadku akceptacji takiego pliku następuje przekazanie Zlecenia do realizacji.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji Zamówień wynikające z niedostarczenia przez Klienta poprawnych danych.
 6. Klient oświadcza, że posiada prawa do wykorzystania wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji Zamówienia.

VII. Wykonania projektu graficznego

 1. Właściciel może zlecić wykonanie prac podwykonawcy.
 2. Zlecenie sprawdzenia poprawności pliku:

a)    Klient może zlecić Właścicielowi sprawdzenie projektu graficznego torebki, pod kontem poprawnej możliwości jego wydruku.
b)    W przypadku zidentyfikowania błędów w pliku, Właściciel przekazuje informacje Klientowi wraz z opisem błędów. Klient może uzyskać odpłatną pomoc od Właściciela w celu ich usunięcia.

 1. Zlecenie wykonania projektu graficznego torebek:

a)    Klient może zamówić odpłatną usługę wykonania projektu torebki. Klient zobowiązany jest wtedy do dostarczenia niezbędnych: materiałów graficznych, zdjęć, tekstów itp., które umożliwią wykonanie usługi. Właściciel nie zakupuje dla Klienta żadnych materiałów graficznych ani fotograficznych.
b)    Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przesłane materiały, ich poprawność ortograficzną i gramatyczną oraz prawa autorskie do zdjęć i plików graficznych. (dział VI)
c)    Klient, zlecając usługę wykonania projektu torebki, ma możliwość sporządzenia dwóch list z proponowanymi poprawkami do przedstawionego projektu. Kolejne poprawki będą dodatkowo płatne.
d)    Projekt torebki w stanie umożliwiającym jej wyprodukowanie zostanie przekazany klientowi po wykonaniu usługi wyprodukowania torebki.
e)    Wraz z przekazaniem projektu, Właściciel przekazuje Klientowi wszystkie prawa autorskie i majątkowe z nim związane.

VII. Reklamacje

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie na adres kontakt@zrobtorebke.pl wiadomości o temacie „Reklamacja”, w której zostaną podane następujące dane: nr zamówienia, dane klienta oraz powód reklamacji.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru w transporcie winny być zgłoszone kurierowi  w momencie odbioru. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera firmy spedycyjnej dostarczającej przesyłkę i niezwłocznie powiadomić o tym drogą mailową.
 3. Reklamacja wniesiona po upływie 7 dni od daty przyjęcia przesyłki bez zastrzeżeń, powoduje wygaśnięcie roszczeń.
 4. Reklamacje dotyczące jakości produktu winny być składane drogą mailową, podając numer zamówienia, dokładny opis zastrzeżenia oraz dołączając do wiadomości skan/zdjęcie produktu.
 5. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wady w wykonaniu torebki wynikające z błędnej treści pliku, na podstawie którego wykonano torebkę.
 6. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wady w wykonaniu torebki, zaakceptowane przez klienta.
 7. Właściciel nie dokonuje korekty językowej.
 8. Kolorystyka może nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu, gdyż jest to efekt różnorodnych właściwości monitora.
 9. Warunkiem dochodzenia reklamacji kolorystyki, jest uprzednie dostarczenie druku próbnego proof certyfikowany do siedziby firmy.
 10. Kolory pantone są zamieniane na CMYK i różnica kolorystyczna nie stanowi podstaw do reklamacji.
 11. Maksymalny poziom rekompensaty za reklamowane zlecenie nie może przekroczyć 100% jego wartości.
 12. Właściciel ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

 VIII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

 1. Właściciel podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@zrobtorebke.pl
 3. Zgłaszając błąd systemu Klient podaje rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości. 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem a Klientem będą Sądy Powszechne
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Zawartość strony internetowej www.zrobtorebke.pl  jest chroniona przez polskie prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
 4. Portal zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych, zmiany adresu Właściciela - w zakresie wpływającym na realizacje postanowień niniejszego REGULAMINU.

X.  Polityka prywatności

 1. Właściciel zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane jedynie w celu właściwego rozliczenia zleceń, dostarczenia ich pod właściwy adres, kontaktów niezbędnych przy realizacji zleceń oraz informowania kontrahentów o istotnych zmianach w ofercie oraz działań marketingowych, w myśl Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 50, poz. 580 i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474), tekst ujednolicony na podst. Ustawy z dnia 25 sierpnia 2001 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1087.  
 2. Klient zaznaczając pole zgody na otrzymywanie ofert przy rejestracji wyraża zgodę na otrzymywanie informacji pocztą elektroniczną, w myśl Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 z 2002 r., poz. 1204).

XI. Polityka cookies

 1. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Właściciel.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Portalu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Portalu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Portalu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Portalu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
newsletter